FDU Logo

Факултет за драмски уметности - Скопје

Архивирање и дигитализирање на факултетската меморија

ФДУ - Скопје

Архивирање и дигитализирање на факултетската меморија


Трет циклус студии - Трудови

На Факултетот за драмски уметности - Скопје евидентирани се вкупно 13 трудови во трет циклус на студии.

Во следната табела се прикажани податоци за евидентираните трудови.

ID Наслов на труд Наслов Студент Предмет Катедра Детали
1 Митопоетските елементи во современата македонска драматургија Мишел Павловски Театрологија Историски и теориски предмети
2 Реалистичката поетика и естетика во режијата на Димитар Ќостаров Ана Стојаноска Театрологија Историски и теориски предмети
3 Аспекти на перформативната кинестетика Соња Здравкова-Џепароска Театрологија Историски и теориски предмети
4 Теорија и практика на документарниот филм Антонио Митриќески Теорија на филм Филмска и ТВ режија
5 Драмата во театарот и драмата во телевизијата Деан Дамјановски Сценарио Театарска и филмска драматургија
6 Просторните теории на Рудолф Фон Лаган аплицирани во танцовата практика Искра Шукарова Театрологија Историски и теориски предмети
7 Функцијата на костимот во македонската театарска продукција помеѓу 1950-1985 Ивана Јарчевска Театрологија Историски и теориски предмети
8 Стратешко позиционирање на организација од културата и уметноста Игор Вецовски Продукција Продукција
9 Доминантните поетички и естетички топоси во театарскиот систем на Питер Брук Сузана Киранџиска Театрологија Историски и теориски предмети
10 Менаџирање и репутација на јавните културни институции Мери Георгиевска Продукција Продукција
11 Организациска структура и раководење на институциите од областа на културата студија на случај: МСУ Скопје Мира Гаќина Продукција Продукција
12 Улогата, значењето и особеностите на женските ликови во англиската ренесансна драма Рајна Кошка-Хот Драматургија Театарска и филмска драматургија
13 Ресемантизација на митемите во постдрамските форми на театарот (Електра: Случаи) Кралските копилиња (претстава) Сашо Димоски Театрологија Историски и теориски предмети