FDU Logo

Факултет за драмски уметности - Скопје

Архивирање и дигитализирање на факултетската меморија

ФДУ - Скопје

Архивирање и дигитализирање на факултетската меморија


Наставен кадар

На Факултетот за драмски уметности во Скопје до предавале вкупно 93 наставници, од нив 47 се активни.

Во следната табела се прикажани податоци за активните наставници.

ID Име Презиме Титула Звање Наставник
39 Рефет Абази м-р редовен професор наставник
61 Дарија Андовска д-р вонреден професор надворешен соработник
51 Куштрим Бектеши м-р доцент наставник
54 Владимир Блажевски редовен професор наставник
45 Валентина Божиновска д-р вонреден професор наставник
46 Зоја Бузалковска м-р редовен професор наставник
77 Дарко Вељиќ демонстратор надворешен соработник
50 Игор Вецовски д-р редовен професор наставник
42 Небојша Вилиќ д-р редовен професор наставник
62 Славица Галиќ-Петровска м-р вонреден професор надворешен соработник
55 Анета Дучевска д-р редовен професор надворешен соработник
66 Борјан Зафировски м-р доцент наставник
56 Зоран Ивановски д-р редовен професор надворешен соработник
67 Бесфорт Идризи доцент наставник
68 Дејан Илиев м-р доцент наставник
79 Ангелчо Илиевски м-р демонстратор соработник
40 Елјеса Касо м-р редовен професор наставник
38 Сузана Киранџиска д-р редовен професор наставник
24 Атила Клинче м-р доцент надворешен соработник
69 Сашо Кокаланов м-р доцент наставник
70 Бојан Лазаров м-р доцент наставник
52 Кристина Леловац м-р доцент наставник
41 Антонио Митриќески д-р редовен професор наставник
71 Катерина Момева м-р помлад асистент соработник
49 Сашко Насев д-р редовен професор наставник
72 Никола Настоски м-р доцент наставник
37 Кренаре Невзати м-р редовен професор наставник
80 Ивана Нелковска демонстратор соработник
81 Марјан Нечак демонстратор соработник
57 Антони Новотни д-р редовен професор надворешен соработник
58 Бојан Ортаковски редовен професор надворешен соработник
53 Владимир Павловски м-р доцент наставник
73 Хисмет Рамадани м-р доцент наставник
93 Александар Рашковиќ м-р доцент надворешен соработник
82 Јеткин Сезаир м-р демонстратор соработник
32 Лазар Секуловски м-р редовен професор наставник
59 Маја Стевановиќ м-р редовен професор наставник
75 Александар Степанулески м-р доцент наставник
43 Тихомир Стојановски д-р редовен професор наставник
47 Ана Стојаноска д-р редовен професор наставник
33 Мими Таневска-Србиновска м-р редовен професор наставник
85 Милан Тоциновски м-р демонстратор соработник
44 Синоличка Трпкова-Мелес м-р редовен професор наставник
63 Горан Трпчевски м-р вонреден професор наставник
86 Христина Цветаноска демонстратор соработник
76 Илија Циривири м-р доцент наставник
60 Иван Џепароски д-р редовен професор надворешен соработник

Во следната табела се прикажани податоци за поранешните наставници.

ID Име Презиме Титула Звање Наставник
9 Александар Алексиев редовен професор наставник
64 Деспина Ангеловска д-р помлад асистент соработник
14 Русомир Богдановски м-р редовен професор наставник
65 Љиљана Богојевиќ-Јовановска помлад асистент соработник
29 Кирил Василев редовен професор наставник
4 Љубиша Георгиевски редовен професор наставник
36 Лира Грабул надворешен соработник
15 Димитар Грбевски редовен професор наставник
87 Симеон Дамевски м-р асистент соработник
5 Вукан Диневски редовен професор наставник
16 Костадин Дрваров редовен професор наставник
48 Дејан Дуковски доцент наставник
34 Милка Ефтимова редовен професор надворешен соработник
78 Васил Зафирчев демонстратор соработник
88 Беди Ибрахим м-р надворешен соработник
17 Благоја Иванов редовен професор наставник
89 Соња Каранџулоска надворешен соработник
31 Веби Керими соработник
6 Тодорка Кондова-Зафировска редовен професор наставник
19 Јелена Лужина д-р редовен професор наставник
20 Матеја Матевски редовен професор наставник
8 Владимир Милчин редовен професор наставник
2 Илија Милчин редовен професор наставник
26 Жанина Мирчевска м-р доцент наставник
35 Павлина Митева корепетитор соработник
90 Фирдаус Неби соработник
1 Димитрие Османли редовен професор наставник
91 Јордан Пановски надворешен соработник
92 Љупчо Пановски д-р надворешен соработник
18 Наум Пановски д-р наставник
21 Мартин Панчевски редовен професор наставник
22 Нада Петковска д-р редовен професор наставник
23 Татјана Петковска редовен професор наставник
25 Стојан Попов редовен професор наставник
74 Виторија Рангелова помлад асистент соработник
12 Кирил Ристоски редовен професор наставник
27 Златко Славенски м-р редовен професор наставник
83 Симона Спировска м-р демонстратор соработник
13 Горан Стефановски д-р редовен професор наставник
84 Игор Стојчевски демонстратор соработник
28 Апостол Трпески редовен професор наставник
7 Димитар Ќостаров редовен професор наставник
11 Слободан Унковски редовен професор наставник
30 Владо Цветановски м-р редовен професор наставник
10 Јорданчо Чеврески редовен професор наставник
3 Илија Џувалековски редовен професор наставник