Факултет за Драмски Уметности - Скопје

Факултетот за драмски уметности - Скопје, е уметнички факултет и научно-наставна институција од подрачјето на драмските уметности, во кој се изведуваат универзитетски студии од областа на театарот, филмот и телевизијата низ уметничко и научно творештво, продукција и јавно прикажување на уметничките остварувања, како и издавање на книги и публикации. Универзитетските студии по Драмско актерство, Драматургија, Театарска режија, Продукција, Филмска и ТВ режија, Филмско и ТВ снимање и Филмска и ТВ монтажа, траат осум семестри или четири години, според ЕКТС.

На факултетот се изведуваат и постдипломски студии по Актерска игра, Драматургија, Продукција, Театарска режија, Театрологија, Филмско и електронско снимање, Филмска и тв режија, Филмско и тв сценарио и Монтажата како аудиовизуелно естетско поимање.

Факултетот го чинат наставниците, сите истакнати актери, режисери, сценаристи, сниматели, монтажери, теоретичари, студентите и соработниците. Во сложениот наставен и работен процес на седумте студиски програми како и на постдипломските студии, вклучени се 130 студенти и околу педесет наставници и надворешни соработници.

Факултетот за драмски уметности, како членка на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје, работи според Законот за високо образование на Република Македонија, според Статутот на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј", Статутот и другите правилници на самиот Факултет, со сета почит кон дигнитетот на универзитетската и академската традиција.

Од 23.05.2013 година во рамките на Факултетот за драмски уметности функционира АЛУМНИ КЛУБ. Алумни клубот на ФДУ е основан под покровителство на Факултетот за драмски уметности во Скопје, со поддршка на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј".


ВЕСТИ

Отворени денови на ФДУ

Од 14ти до 18ти април 2014 година, во периодот помеѓу 11:00 и 14:00 часот вратите на Факултетот за драмски уметности во Скопје ќе бидат отворени за сите заинтересирани кандидати за упис на некоја од катедрите на Факултетот.


Заинтересираните кандидати ќе можат прашањата во врска со студиите директно да им ги постават на професорите на ФДУ, а ќе можат да се запознаат и со просторните и технички капацитети и услови кои што ги нуди Факултетот.

Натпревар за краток драмски текст

Факултетот за драмски уметности – Скопје во соработка со
Регионална Мрежа Aкадемијa - лого Akademija dramske umjetnosti – Zagreb,
Akademijа za gledališče, radio, film in televizijo – Ljubljana,
Fakultet dramskih umetnosti – Beograd,
Akademija umetnosti - Novi Sad,
Akademijа scenskih umjetnosti – Sarajevo и
Fakultet dramskih umjetnosti – Cetinje
распишува

НАТПРЕВАР ЗА КРАТОК ДРАМСКИ ТЕКСТ

во траење до 15 мин.
на тема: Правда
макс. број ликови: 5
должина на текстот: 10-15 страници драмски дијалог или 3-5 страници драмски монолог
жанрот и стилот на делото не се одредени.